** قابل توجه دانش آموزان پايه اول **

فردا معاينه پزشكي توسط خانم دكتر طاهري انجام خواهد شد

لطفا دفترچه بيمه خود را در صورت نياز به همراه داشته باشيد